maatwerk in staal, RVS & aluminium

Cookies om statistieken bij te houden

Privacyverklaring Wolters Metal

Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Wolters Metal persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Wolters Metal u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Wolters Metal.

De bedrijfs- en contactgegevens zijn:
Wolters Metal
Straatnaam 123, postcode woonplaats
KvK: 12345678
T: 06 - 15 29 17 02
E: info@woltersmetal.nl

2. Persoonsgegevens welke door Wolters Metal worden verwerkt
Wolters Metal verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie (indien van toepassing):
• voor- en achternaam/ bedrijfsnaam;
• adres, postcode en woonplaats;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• IP-adres;
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie via het invulformulier op deze website, per e-mail en telefonisch;
• locatiegegevens;
• gegevens over jouw activiteiten op onze website;
• internetbrowser en apparaat type;
• bankrekeningnummer.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Wolters Metal verwerkt persoonsgegevens om een opdracht uit te voeren en hierover zo nodig contact te kunnen opnemen. Wolters Metal gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen. Wolters Metal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wolters Metal verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor zover dat wettelijk verplicht is.

5 . Hoe lang Wolters Metal uw persoonsgegevens bewaart?
Wolters Metal bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Wolters Metal uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van haar diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Wolters Metal echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot haar bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

6. Welke rechten heeft u?
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:
• het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
• het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
• het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
• het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
• het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@woltersmetal.nl

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal Wolters Metal zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat Wolters Metal u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat Wolters Metal de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Wolters Metal u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wolters Metal neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen.

8. Vragen of klachten?
In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met Wolters Metal opnemen. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Wolters Metal dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Kast laten maken vooR uw koektrommel?

Wolter denkt graag met u mee. Maak een afspraak voor een passend advies!